ОБУЧЕНИЯ ОТ УЧИТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛИ

Tеми за квалификация

Изберете подходяща за Вас тема като отбележите вашите предпочитания в падащите менюта:

Обучението е подходящо за:

Модел:Фокус върху нормативните изисквания на ЗПУО за:

Фокус върху развиването на компетентности:топ теми
Коучинг, менторство и подкрепа на педагогически специалисти в детската градина/училището
По време на обучението се усъвършенстват умения и компетенции за ръководство на образователни институции, като се представят съвременни инструменти и техники и се акцентира върху упражнения и решаване на казуси за:
1) създаване на подходящи условия за подкрепа на учителите в образователната институция като се използват разнообразни структури, включващи менторство и коучинг на учителите в училище;
2) организиране на процеси, които подпомагат ефективна и конструктивна екипна работа между учителите в образователната институция с оглед създаване на благоприятна среда за развиване на професионалните компетентности на новоназначените педагози;
3) организиране на процеси, които подпомагат споделянето на ефективни педагогически методи и практики чрез взаимопомощ и подкрепа между учителите в училището.
Диференциране на преподаването в класната стая според нуждите на учениците
Обучението е разработено с цел подпомагане на учителите при изграждане или разширяване на компетентности за:
• разпознаване и използването на различни стилове на учене при учениците - активно включване в учебния процес на всички ученици, които имат различно ниво на овладяване на учебния материал;
• диференциране на учебното съдържание според различно ниво на сложност на задачите за учениците (Таксономия на Блум);
• стратегии за едновременна работа на две и повече нива в една класна стая с цел подпомагане напредъка на всички ученици.
Установяване и спазване на правила и последствия в класната стая
Обучението по програмата подпомага учителите при изграждане или разширяване на компетентности за:
• създаване на култура в класната стая чрез прилагане на система от правила и последствия (положителни и отрицателни) за поведение на учениците;
• организиране на учебния процес по продуктивен и ползотворен за учениците начин;
• създаване на подкрепяща среда в класната стая с цел стимулиране на всеки един ученик да постигне своя потенциал.
Създаване на благоприятна учебна среда за постигане на резултати с всеки един ученик
Обучението по програмата подпомага учителите при изграждане или разширяване на компетентности за:
• изграждане на силна връзка с учениците чрез използване на разнообразни методи и техники за комуникация с тях и изграждане на чувство за общност за поддържане на благоприятна учебна среда;
• подпомагане на учениците при разрешаване на конфликти, възникнали между тях.
• превенция на прояви на агресия и насилие у учениците.
Активно включване на родителите и други членове на семейството на учениците в училищния живот
Обучението по програмата подпомага учителите при изграждане или разширяване на компетентности за:
• общуване с родителите и значимите други по интерактивен начин чрез използване на разнообразни комуникационни и информационни канали;
• активно включване на родителите и значимите други в образователния процес под различни методи и форми;
• организиране и провеждане на интерактивни родителски срещи с цел активното им включване в образованието на техните деца.
Проекто-базирано обучение
Обучението по програмата подпомага учителите при изграждане или разширяване на компетентности за:
• планиране на учебната дейност чрез използването на проекти с цел практическо приложение на наученото от страна на учеництие;
• делегиране на отговорности към учениците в процеса на изпълнение на различни проекти;
• планиране и оценка на проект, който учениците да реализират като част от обучението по съответния предмет.
Управление на конфликти в образователна институция
Обучителната програма е с фокус върху подобряване на уменията за разпознаване на различните видове конфликти, които могат да се породят между различни участници в образователния процес – ученици, учители, родители. Програмата представя основните етапи от развитие на конфликта като предлага конкретен алгоритъм за намеса и разрешаване на конфликтната ситуация в различните етапи. Наред с това програмата предлага конкретни мерки за превенция на конфликтни ситуации, които целят да подпомогнат педагогическите специалисти в изграждане на отношенията в педагогическия колектив и подпомагане на учениците при изграждане на общността на класа.
Превенция на агресията и алгоритъм за реакция при проява на агресивно поведение
Обучителната програма е с фокус върху алгоритъма за прилагане на Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище. Програмата представя конкретни идеи и алгоритъм за разпознаване на различните видове тормоз в училище, като подпомага педагогическите специалисти в развиването на умения за предотвратяване и противодействие на тормоза в училище.
Оценяване и самооценяване на качеството на предоставяното образование
Обучителната програма е с фокус върху Наредбата за управление на качеството в институциите. Програмата представя съвременни интерактивни и иновативни подходи на работа при създаване на критерии, показатели и инструменти за оценка и самооценка на качеството в образователната институция.
Изграждане на условия за създаване и апробиране на иновативни образователни практики
Обучителната програма е с фокус върху Наредбата за институциите в предучилищното и училищното образование. Програмата представя добри практики за създаване на условия за въвеждане на иновативни елементи по отношение на използваните методи на преподаване, организацията и/или съдържанието на обучението в образователната институция.
Позитивно образование и образование за характер
Програмата се фокусира върху: 1) представяне на ключовите характеристики на позитивната институция, нейните макро проявления и микроелементите, които я изграждат; 2) представяне на конкретни модели за комуникация с децата и учениците и създаване на работна атмосфера, която поощрява приятелско и добронамерено
поведение, установяване на език на толерантността и подкрепата; 3) запознаване с принципите за образование за характер и приложението им в ежедневието на образователната институция; 4) изграждане на стимули за “прогресивно мислене”(growth mindset) и др. Обучението е базирано на инструменти, разработени за примерните училищни модели на KIPP в САЩ, University of Birmingham school във Великобритания и Geelong Grammar School в Австралия.
Eлектронен дневник и други системи за комуникация с ученици и родители
Програмата се фокусира върху изграждане и/или доразвиване на умения за използване на електронни платформи, в които се въвежда, обобщава и анализира информация относно индивидуалния и групов напредък на децата и учениците.Електронните системи дават широки възможности за проследяване на напредъка във връзка с усвояване на учебното съдържание, проследяване на поведението на децата и учениците в образователната институция и споделяне на тази информация по системен и прозрачен начин както с децата и учениците, така и с родителите и колегите в образователната институция.
Превенция на отпадането и преждевременното напускане на училище
Програмата се фокусира върху: 1) изграждане на умения за идентифициране на деца и ученици в риск от отпадане от образователната система; 2) създаване и поддържане на училищни структури за превенция на отпадането; 3) реализиране на дейности с децата и учениците, които са застрашени от отпадане или преждевременно напускане на образователната система; 4) планиране и провеждане на дейности с родители и други значими близки на деца и ученици, застрашени от отпадане или преждевременно напускане на образованието.
Портфолиото като инструмент за проследяване на напредъка
Програмата се фокусира върху 1) представяне на професионалното развитие чрез създаване и поддържане на професионално учителско портфолио или 2) проследяване на развитието на учениците чрез създаване и поддържане на ученическо портфолио. В обучението се засягат въпроси, свързани с определяне на целите и функциите на портфолиото, подбор на информация и документи, които да се включат в него, систематизиране и визуално представяне на информацията по атрактивен и креативен начин. Обсъждат се практически решения за поддържане на актуалността на портфолиото, както и различни форми за комуникация и представяне на портфолиото пред различни заинтересовани страни. Ключов елемент от програмата е изграждане на умения за формулиране на критерии за създаване, поддържане, презентиране на портфолио.
Дейности за интеграция на деца и ученици от етнически малцинства
Програмата се фокусира върху: 1) изграждане на умения за разбиране и приемане на концепции, свързани със стереотипното мислене, неговите характеристики и педагогически модели за преодоляването му; 2) запознаване с цикъла на социална маргинализация, изключване и дискриминация и споделяне на ефективни модели за интервенция и прекъсване на този цикъл; 3) представяне на практически модели за изграждане на защитена среда, в която се зачита индивидуалността и културните особености на всички деца/ученици при използване на формални и неформални педагогически методи.

всички теми
Създаване на визия, ценности и комуникационна стратегия на детската градина/училището
По време на обучението се усъвършенстват умения и компетенции за ръководство на образователни институции, залегнали в Наредба 12, като се представят съвременни инструменти и техники и се акцентира върху упражнения и решаване на казуси за:
1) преосмисляне на визията, мисията и плана за развитие на образователната институция при отчитане на регионалните, културни, институционални и други значими фактори, които оказват влияние върху училището;
2) приобщаване на всички заинтересовани страни в процеса на преосмисляне на визията, мисията и плана на училището/детската градина, вкл. учители, родители, деца/ученици, местни власти и др.
3) обобщаване на водещи ценности на институцията при отчитане на заложените в ЗПУО принципи и съществуващите в училището/детската градина ценностни модели и нагласи.
Управление на образователни структури
По време на обучението се усъвършенстват умения и компетенции за ръководство на образователни институции, залегнали в Наредба 12, като се представят съвременни инструменти и техники и се акцентира върху упражнения и решаване на казуси за:
1) анализ на средата и вземане на решения за промени в начина на функциониране и управление на ключови образователни структури, когато това е необходимо за подобряване на качеството на образование за децата/учениците;
2) анализ на съществуващи структури с цел подобряването им или създаването на нови/ допълнителни структури, които насърчават иновативността и предприемачеството на учителите, колаборативното планиране и наблюдение (мониторинг) на работата на учителите по начин, който гарантира тяхното професионално развитие за осигуряване на висококачествено образование на учениците.
3) ефективно използване на неформални структури за оказване на влияние и постигане на желани резултати при реализирането на политиката на образователната институция.
Подобряване на културата в детската градина/училището
По време на обучението се усъвършенстват умения и компетенции за ръководство на образователни институции, залегнали в Наредба 12, като се представят съвременни инструменти и техники и се акцентира върху упражнения и решаване на казуси за:
1) създаване и поддържане на благоприятна образователна среда, която отчита преимуществата на културното многообразие и приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности, деца с изявени дарби и деца в риск;
2) приобщаване на всички членове на екипа на образователната институция към общи ценности и модели на партньорство, като се подпомага поддържането на атмосфера на сигурност, доверие, толерантност, сътрудничество и взаимопомощ в екипа;
3) приобщаване на всички заинтересовани страни (учители, родители, представители на местната власт и местната общественост, служители и др.) към споделени ценности, които отговарят на заложените в ЗПУО принципи и способстват за предоставяне на качествено образование на децата/учениците
Въвеждане на добри практики на ниво образователна институция с цел успешно представяне на учителите по време на атестиране
По време на обучението се усъвършенстват умения и компетенции за ръководство на
образователни институции, залегнали в Наредба 12, като се представят съвременни инструменти и техники и се акцентира върху упражнения и решаване на казуси за:
1) решаване на казуси, свързани с формалните изисквания на ЗПУО и Наредба 12 относно критериите при атестиране на педагогическите специалисти – учители.
2) организиране на вътрешноучилищни структури, които гарантират наблюдението и подкрепата на учителите при развиване на техните професионални компетентности;
3) умело използване на различни механизми за поощрение на взаимопомощта и споделянето на добри педагогически практики между учителите в училище с оглед гарантиране на развиването на техните професионални компетентности;
4) ефективно организиране на подготовката, дейностите, процедурите, критериите, показателите и инструментите за самооценка при атестиране на педагогическите специалисти;
Коучинг, менторство и подкрепа на педагогически специалисти в детската градина/училището
По време на обучението се усъвършенстват умения и компетенции за ръководство на образователни институции, като се представят съвременни инструменти и техники и се акцентира върху упражнения и решаване на казуси за:
1) създаване на подходящи условия за подкрепа на учителите в образователната институция като се използват разнообразни структури, включващи менторство и коучинг на учителите в училище;
2) организиране на процеси, които подпомагат ефективна и конструктивна екипна работа между учителите в образователната институция с оглед създаване на благоприятна среда за развиване на професионалните компетентности на новоназначените педагози;
3) организиране на процеси, които подпомагат споделянето на ефективни педагогически методи и практики чрез взаимопомощ и подкрепа между учителите в училището.
Добри практики за управление на екип в образователна институция
Програмата предлага на педагогическите специалисти на ръководни постове в образователни институции запознаване и упражнения в прилагането на на иновативни подходи в ръководството и организацията на образователния процес. По време на обучението се усъвършенстват умения и компетенции, залегнали в Наредба 12, като се акцентира върху упражнения и решаване на казуси за:
1) управление на кадрите в образователната институция по начин, който стимулира прозрачност, откритост, доверие и дава възможност за професионално развитие и израстване на учителите;
2) изграждане на успешни модели на сътрудничество и подкрепа в институцията, като осигурява възможности за реално ефективно и активно участие на всички педагози в процеса на вземане на решения;
3) поддържане на високи стандарти по отношение на присъствие и точност в изпълнение на задълженията на персонала, като едновременно с това се поддържа защитена среда и се създават възможности за учене и подобряване на професионалните компетентности на учителите в отговор на изискванията на Приложение № 2 на Наредба № 12.
Поставяне на високи цели пред учениците
Обучението по програмата е разработено с цел подпомагане на учителите при изграждане или разширяване на компетентности за:
• целеполагане при планиране на учебната дейност като се отчитат индивидуалните особености и потребности на всеки ученик;
• задаване на цели пред учениците, които предполагат изпълнение на задачи от различен мисловен порядък (по Таксономия на Блум);
• приложение на технологията S.M.A.R.T при поставянето на цели за учениците;
• задаване на учебни цели, които са мотивиращи за учениците и ги стимулират да
учат за постигане на по-високи образователни резултати.
Планиране на учебната дейност (тематично разпределение) чрез използване на метода на "обратно планиране"
Обучението е разработено с цел подпомагане на учителите при изграждане или разширяване на компетентности за:
• определяне на конкретните потребности на учениците и създаването на визия за развитие на класовете, в които преподават;
• планиране на учебната дейност според Държавни образователни стандарти като отчитат индивидуалните възможности и потребности на учениците;
• планиране на Годишните тематични разпределения според метода на обратно планиране.
Планиране на интерактивни уроци за учениците
Обучението по програмата е разработено с цел подпомагане на учителите при изграждане или разширяване на компетентности за:
• планиране на урок, ориентиран към постигането на конкретни цели (резултати) с учениците в рамките на урочната единица;
• планиране на ученически практики, които активно ангажират учениците към постигане на конкретната цел на урока като ги предизвикват да упражняват наученото още в час;
• съгласуване на ученическите практики с целта на урока;
• приложение на разнообразни интерактивни методи на
преподаване – дейности за целия клас, групова и индивидуална работа за учениците;
Диференциране на преподаването в класната стая според нуждите на учениците
Обучението е разработено с цел подпомагане на учителите при изграждане или разширяване на компетентности за:
• разпознаване и използването на различни стилове на учене при учениците - активно включване в учебния процес на всички ученици, които имат различно ниво на овладяване на учебния материал;
• диференциране на учебното съдържание според различно ниво на сложност на задачите за учениците (Таксономия на Блум);
• стратегии за едновременна работа на две и повече нива в една класна стая с цел подпомагане напредъка на всички ученици.
Оценяване на учениците - процес и принципи
Обучението по програмата подпомага учителите при изграждане или разширяване на компетентности за:
• използване на различни видове и инструменти за оценяване за постигане на различни образователни цели;
• използване на т.нар. “развиващо” и “автентично” оценяване; - • създаване на “критериална матрица”
• конкретни измерими критерии и степенуване на резултатите/ поведенията на учениците спрямо тези критерии с цел справедливо и прозрачно оценяване на постиженията.
Проследяване и споделяне на напредъка с учениците
Обучението по програмата подпомага учителите при изграждане или разширяване на компетентности за:
• определяне на критерии за измерване на напредъка на учениците и мотивирането им за развитие;
• използване на разнообразни инструменти за проследяване на напредъка на всеки един ученик;
• използване на разнообразен инструментариум за онагледяване на напредъка на учениците и разработване на системи за прозрачност на оценяването.
Установяване и спазване на правила и последствия в класната стая
Обучението по програмата подпомага учителите при изграждане или разширяване на компетентности за:
• създаване на култура в класната стая чрез прилагане на система от правила и последствия (положителни и отрицателни) за поведение на учениците;
• организиране на учебния процес по продуктивен и ползотворен за учениците начин;
• създаване на подкрепяща среда в класната стая с цел стимулиране на всеки един ученик да постигне своя потенциал.
Постигане на висока ефективност на учебния процес в клас
Обучението по програмата подпомага учителите при изграждане или разширяване на компетентности за:
• приложение на разнообразни инструменти и техники за делегиране на отговорности в класната стая с цел подкрепа на учениците и подготовката им да поемат разнообразни отговорности във връзка със собственото им развитие и образование;
• работа с ученици с цел попълване на липсващи знания и напредък спрямо конкретни индивидуални нужди/ възможности на учениците.
Мотивиране на учениците за постигане на високи учебни резултати
Обучението по програмата подпомага учителите при изграждане или разширяване на компетентности за:
• непрекъснато демонстриране на високи очаквания към учениците и използването на подходящи ролеви модели за тях;
• използването на конкретните интереси на учениците с цел активното им въвличане в учебния процес;
• създаване на различни възможности и нови ситуации пред учениците с
цел подпомагане на тяхното развитие.
Създаване на благоприятна учебна среда за постигане на резултати с всеки един ученик
Обучението по програмата подпомага учителите при изграждане или разширяване на компетентности за:
• изграждане на силна връзка с учениците чрез използване на разнообразни методи и техники за комуникация с тях и изграждане на чувство за общност за поддържане на благоприятна учебна среда;
• подпомагане на учениците при разрешаване на конфликти, възникнали между тях.
• превенция на прояви на агресия и насилие у учениците.
Активно включване на родителите и други членове на семейството на учениците в училищния живот
Обучението по програмата подпомага учителите при изграждане или разширяване на компетентности за:
• общуване с родителите и значимите други по интерактивен начин чрез използване на разнообразни комуникационни и информационни канали;
• активно включване на родителите и значимите други в образователния процес под различни методи и форми;
• организиране и провеждане на интерактивни родителски срещи с цел активното им включване в образованието на техните деца.
Проекто-базирано обучение
Обучението по програмата подпомага учителите при изграждане или разширяване на компетентности за:
• планиране на учебната дейност чрез използването на проекти с цел практическо приложение на наученото от страна на учеництие;
• делегиране на отговорности към учениците в процеса на изпълнение на различни проекти;
• планиране и оценка на проект, който учениците да реализират като част от обучението по съответния предмет.
Как да планираме самоподготовката, заниманията по интереси и организирания отдих и спорт по интерактивен начин?
Обучението е разработено с цел подпомагане на учителите при изграждане или разширяване на компетентности за:
• планиране на самоподготовка, дейности по интереси и организиран отдих и спорт, ориентирани към постигането на конкретни цели (образователни резултати) с учениците в рамките на съответната единица;
• планиране на ученически практики, които активно ангажират учениците към постигане на конкретната цел като ги предизвикват да упражняват наученото;
• приложение на интерактивни методи на работа с учениците – дейности за цялата група, индивидуална и групова работа и др.
Как да развиваме умения по време на самоподготовката, заниманията по интереси и организирания отдих и спорт?
Обучението подпомага учителите при разширяване на компетентности за:
• дефиниране на ключови умения;
• разделяне на тези умения на елементи за поетапното и постепенното им
надграждане в училище;
• поставяне на подходящи образователни цели пред учениците на база техни
диагностицирани възможности и потребности;
• изграждане на стратегия за преподаване на умение и проследяване на
напредъка на всеки един ученик при усвояване на конкретното умение.
Развиване на четивна грамотност у учениците
Обучението подпомага учителите в разширяване на компетентности за:
• дефиниране на умението четивна грамотност;
• разделянето на умението на елементи за поетапното и постепенното му
надграждане в часовете;
• поставяне на подходящи образователни цели пред учениците на база техните диагностицирани възможности и потребности;
• изграждане на стратегия за преподаване на умението и проследяване на напредъка на всеки един ученик при усвояване на четивната функционална грамотност.
Развиване на математическа грамотност у учениците
Обучението подпомага учителите при изграждане или разширяване на компетентности за:
• дефиниране на умението математическа грамотност;
• поставяне на подходящи образователни цели пред учениците на
база техните диагностицирани възможности и потребности;
• проследяване на напредъка на учениците и създаване на критерии
и показатели за напредък чрез критериална матрица
• намиране/адаптиране/ създаване на упражнения и задачи, които развиват
математическа грамотност.
Развиване на емоционална интелигентност у учениците
Обучението по програмата подпомага учителите при изграждане или разширяване на компетентности за:
• дефиниране на умението емоционална интелигентност;
• поставяне на подходящи образователни цели пред учениците на база техните диагностицирани възможности и потребности;
• проследяване на напредъка на учениците и създаване на критерии и показатели за напредък чрез критериална матрица; намиране/адаптиране/ създаване на упражнения и задачи, които развиват емоционалната интелигентност у учениците.
Развиване на умение за личностно развитие у учениците
Обучението подпомага учителите при изграждане или разширяване на компетентности за:
• дефиниране на умението;
• поставяне на п2 02 0одходящи образователни цели пред учениците на база
техните диагностицирани възможности и потребности;
• проследяване на напредъка на учениците и създаване на критерии и
показатели за напредък чрез критериална матрица;
• намиране/адаптиране/ създаване на упражнения и задачи, които развиват
умението за личностно развитие и едновременно с това са пряко свързани с учебното съдържание по предмета, който учителят преподава.
Развиване на умение за работа в екип у учениците
Обучението допринася за разширяване на уменията на учителите за:
• дефиниране на умението;
• поставяне на подходящи образователни цели пред учениците на база
техните диагностицирани възможности и потребности;
• проследяване на напредъка на учениците и създаване на критерии и
показатели за напредък;
• адаптиране/ създаване на упражнения и задачи, които развиват умението
за работа в екип и заедно с това са пряко свързани с учебното съдържание по предмета, който учителят преподава.
Развиване на комуникационни умения у учениците
Обучението по програмата подпомага учителите при изграждане или разширяване на компетентности за:
• дефиниране на комуникационните умения;
• поставяне на подходящи образователни цели пред учениците на база
техните диагностицирани възможности и потребности;
• проследяване на напредъка на учениците и създаване на критерии и
показатели за напредък;
• намиране/адаптиране/ създаване на упражнения и задачи,
които развиват комуникационни, вкл. презентационни умения и заедно с това са пряко свързани с учебното съдържание по предмета, който учителят преподава.
Развиване на гражданска активност у учениците
Обучението по програмата подпомага учителите при изграждане или разширяване на компетентности за:
• дефиниране на гражданска активност;
• поставяне на подходящи образователни цели пред учениците
на база техните диагностицирани възможности и
потребности;
• проследяване на напредъка на учениците и създаване на
критерии и показатели за напредък;
• намиране/адаптиране/ създаване на упражнения и задачи, които развиват
гражданска активност и заедно с това са пряко свързани с учебното съдържание по предмета, който учителят преподава.
Развиване на креативност у учениците
Обучението подпомага учителите при изграждане или разширяване на компетентности за:
• дефиниране на креативността (творчеството) като умение;
• поставяне на подходящи образователни цели пред учениците на база техните диагностицирани възможности и потребности;
• проследяване на напредъка на учениците и създаване на критерии и показатели за напредък;
• намиране/адаптиране на упражнения и задачи, които развиват креативността и заедно с това са пряко свързани с учебното съдържание по предмета, който учителят преподава.
Развиване на финансова грамотност у учениците
Обучението по програмата подпомага учителите при изграждане или разширяване на компетентности за:
• дефиниране на финансовата грамотност;
• поставяне на подходящи образователни цели пред учениците на база техните диагностицирани възможности и потребности;
• проследяване на напредъка на учениците и създаване на критерии и показатели за напредък;
• намиране/адаптиране/ създаване на упражнения и задачи, които развиват финансова грамотност и заедно с това са пряко свързани с учебното съдържание по предмета, който учителят преподава.
Развиване на умение за критическо мислене у учениците
Обучението по програмата подпомага учителите при изграждане или разширяване на компетентности за:
• дефиниране на гражданска активност;
• поставяне на подходящи образователни цели пред учениците на база
техните диагностицирани възможности и потребности;
• проследяване на напредъка на учениците и създаване на критерии и
показатели за напредък;
• намиране/адаптиране/ създаване на упражнения и задачи,
които развиват гражданска активност и заедно с това са пряко свързани с учебното съдържание по предмета, който учителят преподава.
Развиване на умение за учене у учениците
Обучението подпомага учителите при разширяване на компетентности за:
• дефиниране на умението за учене;
• поставяне на подходящи образователни цели пред учениците на база
техните диагностицирани възможности и потребности;
• проследяване на напредъка на учениците и създаване на критерии и
показатели за напредък;
• намиране/адаптиране/ създаване на упражнения и задачи, които
развиват умението за учене и едновременно с това са пряко свързани с учебното съдържание по предмета, който учителят преподава.
Развиване на дигитална грамотност у учениците
Обучението по програмата подпомага учителите при изграждане или разширяване на компетентности за:
• дефиниране на умението дигитална грамотност;
• поставяне на подходящи образователни цели пред учениците на база
техните диагностицирани възможности и потребности;
• проследяване на напредъка на учениците и създаване на критерии и
показатели за напредък;
• намиране/адаптиране/ създаване на упражнения и задачи,
които развиват дигитална грамотност и заедно с това са пряко свързани с учебното съдържание по предмета, който учителят преподава.
Развиване на научна грамотност у учениците
Обучението подпомага учителите при изграждане или разширяване на компетентности за:
• дефиниране на умението научна грамотност;
• поставяне на подходящи образователни цели пред учениците на база
техните диагностицирани възможности и потребности;
• проследяване на напредъка на учениците и създаване на
критерии и показатели за напредък чрез критериална матрица;
• намиране/адаптиране/ създаване на упражнения и задачи,
които развиват научна грамотност и едновременно с това са пряко свързани с учебното съдържание по предмета, който учителят преподава.
Управление на конфликти в образователна институция
Обучителната програма е с фокус върху подобряване на уменията за разпознаване на различните видове конфликти, които могат да се породят между различни участници в образователния процес – ученици, учители, родители. Програмата представя основните етапи от развитие на конфликта като предлага конкретен алгоритъм за намеса и разрешаване на конфликтната ситуация в различните етапи. Наред с това програмата предлага конкретни мерки за превенция на конфликтни ситуации, които целят да подпомогнат педагогическите специалисти в изграждане на отношенията в педагогическия колектив и подпомагане на учениците при изграждане на общността на класа.
Стратегическо планиране в образователните институции
Обучителната програма е с фокус върху Наредбата за управление на качеството в институциите. Програмата представя съвременни интерактивни и иновативни подходи на работа при стратегическо планиране и управление на качествен образователен процес с фокус върху умението за целеполагане, изработване на карта за постигане на поставените цели, делегиране на отговорности и проследяване на процеса на изпълнение на целите по стратегически документи.
Разработване и бюджетиране на европейски проекти в училище/детска градина
Обучителната програма е с фокус върху привличане на европейско финансиране за постигане на ключови за образователната институция цели. Програмата представя съвременни интерактивни и иновативни подходи на работа при разработване на проекти за финансиране на разнообразни дейности на образователната институция.
Превенция на агресията и алгоритъм за реакция при проява на агресивно поведение
Обучителната програма е с фокус върху алгоритъма за прилагане на Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище. Програмата представя конкретни идеи и алгоритъм за разпознаване на различните видове тормоз в училище, като подпомага педагогическите специалисти в развиването на умения за предотвратяване и противодействие на тормоза в училище.
Оценяване и самооценяване на качеството на предоставяното образование
Обучителната програма е с фокус върху Наредбата за управление на качеството в институциите. Програмата представя съвременни интерактивни и иновативни подходи на работа при създаване на критерии, показатели и инструменти за оценка и самооценка на качеството в образователната институция.
Методика на обучението по общообразователни предмети, преподавани на чужд език
Обучителната програма е с фокус върху развиване на компетенции у педагозите, които преподават общообразователните предмети в езикови гимназии и училища с интензивно изучаване на чужд език и работят с учениците на език, различен от българския. Програмата представя съвременни интерактивни и иновативни подходи при разработване и провеждане на учебните занятия по общообразователни предмети на чужд език като отчита спецификата на учебното съдържание и провеждане на учебните занятия при използване на дидактически материали на чужд език.
Използване на онлайн ресурси при подготовка на интерактивни уроци
Обучителната програма е с фокус върху ефективно включване на уеб-базирано съдържание в подготовката на преподавателя и задаване на групови и самостоятелни задачи за учениците, които включват използване на разнообразни онлайн ресурси за постигане на конкретни образователни цели. Програмата представя съвременни интерактивни и иновативни подходи на работа при подготовка на уроци, ориентирани към ученика и неговото учене чрез използване на съвременни технологии.
Визуализиране на преподавания учебен материал – презентации, мисловни карти и инфографики в учебния процес
Обучителната програма е с фокус върху ефективно включване на разнообразни инструменти и техники за представяне на учения материал по атрактивен за учениците начин. Програмата представя съвременни интерактивни и иновативни подходи на работа при подготовка на уроци, ориентирани към ученика и неговото учене чрез използване на съвременни технологии.
Изграждане на условия за създаване и апробиране на иновативни образователни практики
Обучителната програма е с фокус върху Наредбата за институциите в предучилищното и училищното образование. Програмата представя добри практики за създаване на условия за въвеждане на иновативни елементи по отношение на използваните методи на преподаване, организацията и/или съдържанието на обучението в образователната институция.
Позитивно образование и образование за характер
Програмата се фокусира върху: 1) представяне на ключовите характеристики на позитивната институция, нейните макро проявления и микроелементите, които я изграждат; 2) представяне на конкретни модели за комуникация с децата и учениците и създаване на работна атмосфера, която поощрява приятелско и добронамерено
поведение, установяване на език на толерантността и подкрепата; 3) запознаване с принципите за образование за характер и приложението им в ежедневието на образователната институция; 4) изграждане на стимули за “прогресивно мислене”(growth mindset) и др. Обучението е базирано на инструменти, разработени за примерните училищни модели на KIPP в САЩ, University of Birmingham school във Великобритания и Geelong Grammar School в Австралия.
Eлектронен дневник и други системи за комуникация с ученици и родители
Програмата се фокусира върху изграждане и/или доразвиване на умения за използване на електронни платформи, в които се въвежда, обобщава и анализира информация относно индивидуалния и групов напредък на децата и учениците.Електронните системи дават широки възможности за проследяване на напредъка във връзка с усвояване на учебното съдържание, проследяване на поведението на децата и учениците в образователната институция и споделяне на тази информация по системен и прозрачен начин както с децата и учениците, така и с родителите и колегите в образователната институция.
Превенция на отпадането и преждевременното напускане на училище
Програмата се фокусира върху: 1) изграждане на умения за идентифициране на деца и ученици в риск от отпадане от образователната система; 2) създаване и поддържане на училищни структури за превенция на отпадането; 3) реализиране на дейности с децата и учениците, които са застрашени от отпадане или преждевременно напускане на образователната система; 4) планиране и провеждане на дейности с родители и други значими близки на деца и ученици, застрашени от отпадане или преждевременно напускане на образованието.
Портфолиото като инструмент за проследяване на напредъка
Програмата се фокусира върху 1) представяне на професионалното развитие чрез създаване и поддържане на професионално учителско портфолио или 2) проследяване на развитието на учениците чрез създаване и поддържане на ученическо портфолио. В обучението се засягат въпроси, свързани с определяне на целите и функциите на портфолиото, подбор на информация и документи, които да се включат в него, систематизиране и визуално представяне на информацията по атрактивен и креативен начин. Обсъждат се практически решения за поддържане на актуалността на портфолиото, както и различни форми за комуникация и представяне на портфолиото пред различни заинтересовани страни. Ключов елемент от програмата е изграждане на умения за формулиране на критерии за създаване, поддържане, презентиране на портфолио.
Дейности за интеграция на деца и ученици от етнически малцинства
Програмата се фокусира върху: 1) изграждане на умения за разбиране и приемане на концепции, свързани със стереотипното мислене, неговите характеристики и педагогически модели за преодоляването му; 2) запознаване с цикъла на социална маргинализация, изключване и дискриминация и споделяне на ефективни модели за интервенция и прекъсване на този цикъл; 3) представяне на практически модели за изграждане на защитена среда, в която се зачита индивидуалността и културните особености на всички деца/ученици при използване на формални и неформални педагогически методи.
Развиване на читателска интелигентност сред деца и ученици
Обучението цели да представи конкретен алгоритъм на педагозите за развиване на базова читателска интелигентност, която се свързва пряко с нагласите на детето да се научи да чете самостоятелно в настоящия или в следващия етап от образованието си. Базовата читателска интелигентност подпомага децата в развитието на речта, уменията да разказват по задание, развива емоционалната им интелигентност и способността им да се концентрират върху прочетено от учителя произведение. Програмата подпомага педагозите в придобиването/развиването на умения за подготовка на децата и учениците за усвояване на ключовата компетентност – четивна грамотност, за да се осигури успешен старт на децата в училище и да се повишат образователните им резултати.

Обучителни програми по модела Ефективно лидерство в образованието

Обучителните програми по модела „Ефективно лидерство в образованието“ предоставят възможност за продължаваща квалификация на педагогическите специалисти на ръководни постове в системата на предучилищното и училищното образование. Програмите за обучение съчетават подбрани управленски методи, инструменти и техники, прилагани в редица училища в Европа и САЩ, адаптирани за българския контекст и изпробвани от няколко училища в България с различен профил. Обученията провокират лидерските екипи в образователните институции да планират целенасочено конкретни промени за постигане на реални резултати при работата с ключови партньори за осигуряване на благоприятна образователна среда.

Обучителни програми по модела „Преподавай като лидер“

Моделът Преподавай като лидер е създаден от американеца Стивън Фар, който в продължение на повече от 20 години събира добри практики от класни стаи по целия свят, за да изведе онези повтарящи се елементи, които съставят цикъла на доброто преподаване. 
13-те програми „Преподавай като лидер“ са вдъхновени и въплътяват в себе си съвременните идеи на конструктивистката теория за обучението, която поставя ученика в центъра на образователния процес, прави го активен изследовател на идеите и концепциите за света и за знанието. 
Целта на всяка една от програмите е да запознае учителите и да ги подкрепи в използването на съвременни, интерактивни образователни подходи които гарантират висока успеваемост при работа с ученици, които са с разнообразни по произход, социалноикономически, етнически или религиозен контекст.

Обучителни програми за развиване на умения за успех у учениците

Уменията на учениците надграждат предметното знание и правят възможно използването на наученото в извънучилищна среда. Целенасоченото и поетапно развиване на конкретни умения в учебна среда от страна на учителите подпомага учениците при справяне с редица житейски предизвикателства. Обученията са базирани на наръчник, съставен от действащи учители и предлаганите практики са тествани и дали резултат в училищна среда не само в редица европейски държави, но и в България. Всяко едно от обученията предлага конкретен алгоритъм за развиване на умението, идеи за организиране на специфични дейности в класната стая и методи за проследяване на напредъка на учениците при развиване на умението.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА БЮЛЕТИНА

В бюлетина ще намерите информация за:
предстоящи обучения;
промоции и ексклузивни предложения;
възможности за участие в събития от различен характер;
конкретни инструменти и добри практики, приложими в сферата на образованието.

ПАРТНЬОРИ