ОБУЧЕНИЯ ОТ УЧИТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛИ

Сертификат за качество

Академия НИКЕ е горд притежател на сертификат ISO 9001:2015. Качеството на услугите ни съответства на международни стандарти. Може да видите сертификата тук.

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО

Ръководството, в лицето на Управителя на АКАДЕМИЯ „НИКЕ“, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, изхождайки от убеждението, че просперитетът и бъдещето на Организацията зависят от доверието и благополучието на нейните заинтересовани страни.

Политиката по качеството на АКАДЕМИЯ „НИКЕ“ е Да провежда качествено обучение и подкрепа на учителите и директорите като стимулираме съвместното сътрудничество и общо споделяне на добри практики за решаване на реални професионални казуси.

За ефективното провеждане на ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО, Ръководството определя основните измерими цели по качеството: осигуряване и поддържане на съответствието на учебния процес в АКАДЕМИЯ „НИКЕ“ с образователната политика на страната и на ЕС; предоставяне на качествени и трайни теоретични знания и практически умения на учителите с оглед тяхното успешно кариерно развитие; увеличаване удовлетвореността на педагогическите специалисти от предоставяните от АКАДЕМИЯ „НИКЕ“ услуги за развиване на техните компетенции; непрекъснато усъвършенстване на преподавателския състав и неговата работа; постигане на висока информираност на българската общественост относно възможностите на АКАДЕМИЯ „НИКЕ“ да оказва висококачествени образователни услуги, със своя ерудиран преподавателски потенциал от професионалисти; осигуряване и поддържане на висока конкурентоспособност на АКАДЕМИЯ „НИКЕ“ и превръщането й в еталон на образователна институция. Гаранция за изпълнение на тези цели е изграждането, поддържането и развитието на Система за управление на качеството, съответстваща на международния стандарт ISO 9001:2015. С приемането на съвременния подход в управлението, ръководството поема ангажимента за осигуряване на адекватни ресурси, необходими за постигане на поставените цели и гарантира необходимите условия за стриктно спазване изискванията на Системата за управление на качеството в АКАДЕМИЯ „НИКЕ“.

Като Управител на АКАДЕМИЯ „НИКЕ“
ДЕКЛАРИРАМ
ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, ОСИГУРЯВАЩА РАЗВИТИЕТО И ПРОСПЕРИТЕТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

01.10.2016г.
Управител на АКАДЕМИЯ „НИКЕ“
Екатерина Граменова

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА БЮЛЕТИНА

В бюлетина ще намерите информация за:
предстоящи обучения;
промоции и ексклузивни предложения;
възможности за участие в събития от различен характер;
конкретни инструменти и добри практики, приложими в сферата на образованието.

ПАРТНЬОРИ